Các phòng ban

Phòng Hành Chính Tổng Hợp


Phòng hành chánh tổng hợp có nhiệm vụ tham mưu lãnh đạo về công tác văn thư hành chính, tổ chức quản trị công sở, phối hợp chánh quyền địa phương tổ chức các nhiệm vụ chính trị của địa phương

 


Phòng Đào Tạo


Quản lý các loại hồ sơ học vụ: hồ sơ đầu vào - đầu ra; hồ sơ lưu sau khi tốt nghiệp, học bạ, bảng điểm. Xác nhận kết quả học tập, bảng điểm. Quản lý danh sách tốt nghiệp, lập thủ tục làm bằng tốt nghiệp,...

 

 


Phòng Kế Hoạch Tài Vụ


Tham mưu cho Ban Giám Hiệu trong việc xây dựng các kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của nhà trường cũng như kế hoạch tài chính phục vụ các nhiệm vụ đó.

 

 


Phòng Tổ Chức Chính Trị


Nhiệm vụ của phòng Tổ chức là tham mưu công tác chính trị, công tác tổ chức và Công tác tuyên truyền, tư vấn, phổ biến giáo dục pháp luật.

 

 


Phòng Quản Lý Khoa Học và Hợp Tác Quốc Tế


Tham mưu cho Ban Gián hiệu trong công tác nghiên cứu khoa học; sử dụng, và biên soạn giáo trình / tài liệu giảng dạy và trong quản lý và điều phối hoạt động hợp tác quốc tế.

 

 


Phòng Quản Trị Thiết Bị


Mua sắm sách, trang thiết bị, đồ dùng dạy học, và thống nhất quản lí chặt chẽ thiết bị đó trong toàn trường theo kế hoạch được duyệt và sửa chữa, bảo hành sách - trang thiết bị, đồ dùng dạy học trong toàn trường...

 

 


Phòng Công Tác Sinh Viên


Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” vào đầu mỗi năm học. Phối hợp với Bộ môn Mác - Lênin và các phòng ban chức năng trong nhà trường thực hiện tốt công tác giáo dục tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng,...

 

 


Phòng Khảo Thí và KĐCL


Xây dựng kế hoạch và tổ chức mọi công tác liên quan đến thi và đánh giá kết quả học tập trong nhà trường và công tác kiểm định chất lượng đào tạo, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo...

 

 


Phòng Thanh Tra Pháp Chế


Phòng Thanh tra Pháp chế là tổ chức Thanh tra nội bộ, có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm đảm bảo việc thi hành Pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.