Họp Ban chỉ đạo và các thành viên thuộc các nhóm thực hiện công tác tự kiểm định chất lượng

05/02/2009 13:30
Asia/Saigon

Chiều ngày 05/02/2009 (Thứ Năm), họp Ban chỉ đạo và các thành viên thuộc các nhóm thực hiện công tác tự kiểm định chất lượng, để sơ kết đánh giá kết quả công tác trong thời gian qua.