Đề án tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017 của Trường Đại học An Giang

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2017

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY VÀ CAO ĐẲNG

NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HỆ CHÍNH QUY

(Theo phụ lục kèm Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1. Thông tin chung về trường (tính đền thời điểm xây dựng Đề án)

=> Đề án chi tiết mời xem tập tin đính kèm

Đính kèmDung lượng
Đề án tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017 của Trường Đại học An Giang1.6 MB