Hình ảnh "Thẩm định thành công chương trình đào tạo 14 ngành (đợt 1)"

Thẩm định ngành Công nghệ sinh học
Thẩm định ngành Công nghệ Thực phẩm
Thành viên Hội đồng thẩm định ngành Công nghệ thực phẩm nhận xét
Đại diện Nhóm chuyên trách ngành Việt Nam học trình bày
Nhóm chuyên trách ngành Việt Nam học
Hội đồng thẩm định ngành Việt Nam học góp ý phản biện
Hội đồng thẩm định ngành Sư phạm Văn
Đại diện nhóm chuyên trách ngành sư phạm Văn trình bày
Nhóm chuyên trách ngành Sư phạm Hóa